Maidir le NIPT

Tacaíonn an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (NIPT) leis an ionduchtú de mhúinteoirí  nuacháilithe (MNCanna), idir bhunscoile agus iar-bhunscoile, isteach i ngairm na múinteoireachta in Éirinn.

Cuspóir NIPT: Taca le fás gairmiúil múinteoirí le linn na céime ionduchtaithe

Fís NIPT:Ionduchtú ardchaighdeáin do gach múinteoir

Mana NIPT: Comhartha nirt is ea cabhair a lorg

 

Is é príomhchuspóir ionduchtaithe forbairt ghairmiúil MNCanna a chothú trí thacaíocht chórasach ina gcéad bhliain den teagasc, agus ar an gcaoi sin bonn a leagan d’fhás agus forbairt ghairmiúil ina dhiaidh sin. Tugann Wong, (2004) cur síos ar ionduchtú mar seo a leanas:


"a comprehensive, coherent, and sustained professional development process aimed to train, support and retain new teachers and represents the first part of a lifelong professional development programme".

Cuireann NIPT 5 cholún tacaíochta ar fáil:

Cuid thábhachtach den chlár is ea an tacaíocht atá ann do mhúinteoirí nua-cháilithe ó Fhoirne Tacaíochta Gairmiúla (FTG) agus ó mheantóirí ina scoil féin. Is iad na scoileanna a ainmníonn na FTG ar a mbíonn múinteoirí oilte lánphrofa (taithí mhúinteoireachta 5 bliana ar a laghad). Cé go dtacaíonn an scoil ar fad le hionduchtú múinteoirí nuacháilithe bíonn ról ar leith ag baill an FTG agus ag meantóir an NIPT. Is mór ag múinteoirí nuacháilithe an fiúntas a ghabhann le tacaí ar leith a bheith acu le linn na chéad bhliana múinteoireachta. Is múinteoirí a bhfuil taithí acu baill na Foirne Tacaíochta Gairmiúla agus an meantóir agus is féidir le MNC tacaíocht phearsanta, ghairmiúil agus oideolaíoch a iarraidh orthu sa chéad bhliain ríthábhachtach sin.

Is cabhair do MNCanna atá páirteach sa chlár na gníomhaíochtaí ionduchtaithe scoile uile seo a leanas: cruinnithe leis an Meantóir NIPT nó leis an FGT, am pleanála, breathnú ar mhúinteoirí eile i mbun teagaisc, nascadh leis na seirbhísí náisiúnta, breathnú agus aiseolas agus gníomhaíochtaí ionduchtaithe eile. Cuirtear forbairt ghairmiúil ar fáil do MNCanna, FTGanna agus meantóirí NIPT ó cheann ceann na bliana.

Aithnítear go forleathan gur buntáiste fadtéarmach do scoileanna mar eagraíochtaí foghlama é pobail láidre foghlama gairmiúla a thógáil trí chláir ar nós an Chláir Ionduchtaithe.

Is é Grúpa Pleanála Ionduchtaithe Droichead a bhainistíonn an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí. 'Creating a structure that allows experienced teachers to work with novice teachers and that acknowledges their expertise will ultimately strengthen the overall organisation, including retaining good practitioners in the classroom.' (Teachers Matter OECD 2005)